Regulamin sklepu

DANE SPRZEDAWCY:

MEBLE KOSBEL
KIK – Karol Kosikowski
Ul. Łąkowa 8a
62-090 Rokietnica
NIP 972-107-64-81
Regon 300250532

----------------------------------------------

KONTAKT:

tel. 794-944-441 – komórkowy – infolinia czynna od pon-pt 9-17

e-mail: biuro@kosbel.pl

----------------------------------------------

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych sklepu Meble
KOSBEL, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie sklepu Meble KOSBEL podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie
składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są
wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie sklepu Meble KOSBEL jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie Meble KOSBEL, które mogą się pojawić
w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

----------------------------------------------

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego
Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany
w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie
wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

----------------------------------------------

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki – nie dotyczy mebli produkowanych na zamówienie lub ich części.

2. Zaliczka – w przypadku mebli lub ich części produkowanych na zamówienie wymagana jest zaliczka podana w
trakcie potwierdzenia zamówienia. Reszta płatna jest przy dostawie mebli.

3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy podany razem z potwierdzeniem zamówienia.
Przy płatności prosimy o wpisywanie numeru zamówienia

----------------------------------------------

DOSTAWA MEBLI

Czy transport obejmuje wniesienie mebli?

Usługa dostarczania mebli, nie obejmuje wnoszenia, wyjątkiem są oferty produktu w których zamieszczona jest inna informacja.

Poinformujemy Cię o terminie dostawy, tak abyś mógł się przygotować.

Skąd będę wiedzieć kiedy przyjedziecie z meblami?

  • Transport Sprzedawcy
    W przypadku Transportu Sprzedawcy dostarczamy meble od poniedziałku do niedzieli między godziną 7:00 a 22:30. Poinformujemy Cię co najmniej jeden dzień przed planowaną dostawą o dniu i przybliżonej godzinie dostawy mebli (np. wtorek między 12:30 a 13:30) - skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo. Nie wyślemy mebli dopóki nie dasz nam informacji, że jesteś gotów przyjąć dostawę w danym dniu.

  • Wysyłka paletowa
    W przypadku wysyłki paletowej zostaniesz poinformowany telefonicznie i mailowo o nadaniu palety wraz z numerem listu przewozowego,dzięki któremu możesz szybko sprawdzić gdzie obecnie znajduje się Twoja przesyłka. Przesyłki kurierskie dostarczane są najczęściej od poniedziałku do piątku, pomiędzy 8:00 a 18:00.

Czy decyduję o dniu i godzinie dostawy?

Ze względu na liczbę punktów do rozładunku oraz pokonywane kilometry nie mamy możliwości manipulowania godzinami dostawy.

  • Odbiór osobisty – miejsca i terminy odbiorów wskazywane są w trakcie składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia oraz na stronie przedmiotu sklepu Meble KOSBEL. Na życzenie wydajemy towar z magazynu kurierom wskazanym przez kupującego.

  • Dostawa -DostawaProduktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Koszt dostawy -Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, płatności oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy wskazane są również na stronie przedmiotu sklepu Meble KOSBEL.

  • Termin dostawy -Termin dostawy Produktu do Klienta podany jest w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia.


----------------------------------------------

GWARANCJA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie
Cywilnym.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby
obsługującej klienta lub adres ogólny biuro@kosbel.pl

4. W opisie reklamacji prosimy o podanie:

• numeru zamówienia lub danych kontaktowych składającego reklamację

• informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia

wady, zdjęcia wady

• żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu

ceny

Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Podane wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie
wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał
reklamację za uzasadnioną.

6. Usunięcie usterki lub wymiana elementu na nowy zostanie wykonana tak szybko jak to jest możliwe.

7. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności towaru z zamówieniem, kupujący zobowiązany jest powiadomić sprzedającego niezwłocznie, przed jego montażem.

8. Gwarancja nie obejmuje kosztów dodatkowych związanych z uznaniem gwarancji i usunięciem wad, na które składają się m.in. : koszty montażu i demontażu wadliwego produktu i inne.


9. Wzorniki z kolorami tkanin, płyt meblowych i wybarwieniami drewna są materiałami poglądowymi i nie stanowią
podstawy do reklamacji. Ze względu na ograniczenia wynikające z technik druku i ustawień monitorów, kolory
wybarwień w ofercie mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.
Możliwość pojawienia się różnic kolorystycznych lub wyeksponowania rysunku drewna pomiędzy poszczególnymi
elementami nie stanowi o jego wadzie i nie jest podstawą reklamacji.

Przy wyborze materiałów i drewna chętnie służymy pomocą. Posiadamy również próbniki w lepszej jakości zdjęć, które

chętnie Państwu prześlemy mailowo, prosimy wówczas o kontakt z doradcą klienta.

----------------------------------------------

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR:

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w
art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych
polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001
r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U.
2001, nr 113, poz.1214).

• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a
Sprzedawcą.

• Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod
bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

----------------------------------------------

ZWROT TOWARU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.

2. Oświadczenie może zostać złożone przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres osoby obsługującej klienta lub adres ogólny biuro@kosbel.pl

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach
Konsumenta oraz dostępny jest u Sprzedawcy.

4. Zwracany towar należy odesłać na swój koszt na adres magazynu: Meble KOSBEL ul. Łąkowa 8a, 62-090
Rokietnica z wyraźnym dopiskiem ZWROT 14 DNI. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest
to obowiązkowe.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. mebel tapicerowany,
lakierowany, bejcowany, szafka na indywidualny wymiar, blat docięty na podany przez klienta wymiar);

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

BIEG TERMINU OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY ROZPOCZYNA SIĘ:

1. Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności
(np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
w tym koszty dostawy Produktu do Kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie). Sprzedawca dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym
odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru,
chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu
przed jego upływem.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

6.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie
Meble KOSBEL, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.

6.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po
zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę
zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość
rynkowa spełnionego świadczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez sklep Meble KOSBEL zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych powyżej, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.
2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz
inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem
zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a
Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na
siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl